2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Spojení

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

projekt_02spojeni

V záložce lze definovat datová spojení využívaná projektem. Je podporováno současné získávání dat z více serverů a z různých typů zdrojů.

Libovolný počet datových spojení lze definovat a editovat v tabulce v horní části okna s pomocí této lokální nabídky:

mk_vlozit_opravit_smazat

Tabulka definic spojení

 

nastavení v dalších rámečcích (kromě Výchozí spojení) se vždy týkají aktuálního řádku v této tabulce

Kód spojení

 

logická identifikace spojení v rámci projektu

Typ

but_sipka_dolu

technologie používaná k navázání spojení

Ulož heslo

pole_fajfka

příznak udává, zda se má v projektu a konfiguračním souboru ukládat přístupové heslo;

Jen čtení

pole_fajfka

příznak udává, zda (SDE) spojení slouží jen pro čtení, nebo i pro zápis

Parametry spojení

 

parametry SQL databáze

Uživatel:

 

autentizační parametry pro přihlášení k databázi

Heslo:

 

Databáze:

 

v případě spojení OCI7 / OCI8 udává přímo logický název serveru (obvykle se jedná o jeden z identifikátorů spojení definovaných v souboru network/admin/tnsnames.ora v instalační složce Oracle). Pro spojení OleDB je syntaxe položky server <provider>/<datový zdroj>, tedy například OraOLEDB.Oracle/orasrv pro konektor OleDB od firmy Oracle a databázový server orasrv.

SDE instance:

 

logický název nebo číslo TCP/IP portu služby běžící na serveru SDE. Název této služby je třeba při instalaci SDE klienta uložit spolu s číslem portu a kódem protokolu (tcp) do souboru
system32/drivers/etc/services
v instalační složce MS Windows, resp. do souboru
/etc/services
v Linuxu.

SDE server:

 

hostitelský počítač

 

but_test

tlačítko [Test] lze použít k vyzkoušení, zda lze vybrané spojení v danou chvíli navázat; obecně se ovšem při editaci vlastností projektu platnost databázových spojení nekontroluje (tabulku spojení je možno definovat i na počítači, na kterém nejsou všechna zadaná spojení dostupná).

WebGIS:

 

identifikátor připojení ke vzdálenému datovému konektoru, který zprostředkovává data z jiného serveru. Může být umístěn např. v jiném segmentu sítě. Komunikace probíhá na vyhrazeném portu, čímž je zaručeno bezpečné připojení.

Složky souborů:

but_slozka

definují cesty k datům pro spojení souborového typu (vektorová a rastrová).

Složky souborů jsou odděleny středníkem (;) a mohou být buď absolutní v rámci příslušného souborového systému, nebo relativní. Pokud jsou cesty relativní, vztahují se relativně vůči složce projektu wm3. Před prvním uložením nově vytvořeného projektu na disk (dokud není zadána cesta projektu) se v takovém případě relativní cesty vztahují vůči aktuální pracovní složce aplikace tj. složce, ze které byla aplikace spuštěna (v MS Windows se tato složka za běhu aplikace mění, dialog pro výběr souborů výchozí složku nastavuje podle poslední použité).

Znaková sada:

 

znaková sada používáná ve zdrojových souborech spojení

SDE knihovna:

but_slozka

pokud v systémové nelze nalézt systémové soubory pro připojení do SDE (sde.dll, sg.dll a pe.dll), které jsou součásti instalace Esri ArcGIS, SDE klient apod., je nutno specifikovat umístění těchto souborů např. c:\sdeknihovky\sde.dll. Definice se provádí pouze na soubor sde.dll, zbylé soubory musí být uloženy ve stejné složce. Pokud není cesta definována, a v systémových složkách nejsou soubory dostupné, snaží se je WebMap naléz ve stejném adresáři kde je uložen mapový projekt.

OCI 7 knihovna:

but_slozka

dynamické knihovny umožňující připojení k databázi Oracle pomocí protokolu OCI7, pro definici platí stejná pravidla jako pro SDE knihovny.

OCI 8 knihovna:

but_slozka

dynamické knihovny umožňující připojení k databázi Oracle pomocí protokolu OCI8, pro definici platí stejná pravidla jako pro SDE knihovny

Výchozí spojení

 

slouží k volbě nejběžněji používaných spojení; pokud na některém místě projektu (např. v definicích datových zdrojů nebo spojení) není identifikátor datového spojení samostatně zadán, použije se výchozí spojení odpovídajícího typu. V jednoduchých případech lze takto snadno přepínat datový zdroj, ke kterému se WebMap v danou chvíli má připojovat.

Vektory:

 

výchozí spojení pro vektorová data.

Rastry:

 

výchozí spojení pro rastrová data.

SQL:

 

výchozí spojení pro datové připojení.

SDE:

 

výchozí spojení pro geodatabáze ArcSDE.

Tlačítko but_slozka aktivuje dialog pro výběr složek, pomocí kterého lze zvolit složku v souborovém systému interaktivně. Dialog pro výběr složek se otevře na složce, která odpovídá pozici kurzoru v editačním poli se seznamem složek při stisku tohoto tlačítka, po vybrání složky a ukončení dialogu se složka na pozici kurzoru ze seznamu složek odstraní a nahradí se nově vybranou složkou.

Uložení: <projekt>.wm3, <projekt>.cf3; parametry datových spojení se ukládají do mapového projektu i jeho konfiguračního souboru, přičemž údaje z konfiguračního souboru mají přednost před hodnotami v projektovém souboru. Díky tomu lze snadno přenášet stejný projekt mezi několika stanicemi, přičemž každá stanice má jinak definována uživatelská jména, přístupová hesla, cesty a názvy databázových serverů.

V současné verzi WebMapu jsou definovány následující typy datových spojení:

roleta_typ_spojeni

SQL spojení slouží k získávání alfanumerických dat z databáze Oracle, MS-SQL nebo obecného datového zdroje (OleDB) v MS Windows, případně MySQL verze 4.x a 5.x, pro účely zobrazení datových tabulek jako samostatných vrstev, vytváření spojení nebo uživatelských grafů.

SDE spojení lze připojit jako datový zdroj geodat (vektorový i rastrový) pro uložení mapových vrstev.

Vektorové spojení odpovídá složkám vektorových dat ve WebMapu 2; určuje seznam složek, ve kterých jsou uložena data vektorových map (shape-soubory).

Rastrové spojení odpovídá složkám rastrových dat ve WebMapu 2; určuje seznam složek, ve kterých jsou uložena data rastrových obrázků (HRR, obrázky v běžných formátech).

V případě propojení s databází Oracle je nejvhodnější používat rozhraní OCI; jedná se o nativní databázové rozhraní navržené firmou Oracle, jeho rychlost i vyjadřovací prostředky ve vztahu k možnostem databáze jsou největší. OCI7 je rychlejší, ale neumožňuje používat některé pokročilé databázové objekty a operace (BLOB, CLOB, SQL klauzule RETURNING). OCI8 podporuje BLOB a CLOB, obsahuje ovšem vnitřní chybu, která znemožňuje používání referenčních kurzorů. K serveru Oracle nebo řadě jiných datových zdrojů se lze připojit i pomocí obecného databázového rozhraní OleDB; jedná se mimo jiné o nativní databázové rozhraní Microsoft SQL Serveru.

 

Upozornění: pokud zaškrtnete přepínač uložit heslo, ukládá se zadané přístupové heslo do projektového a konfiguračního souboru. Heslo se ukládá v zašifrované podobě, takže jej nelze z těchto souborů přímo odpozorovat; v žádném případě se ovšem nejedná o bezpečné uložení hesla z hlediska profesionální počítačové bezpečnosti. Ukládání hesla používejte jen v tom případě, pokud je zajištěno, že k vašemu počítači (resp. k projektovému a konfiguračnímu souboru) nemají přístup nepovolané osoby, u nichž se lze obávat jeho odcizení, případně tehdy, pokud je význam hesla víceméně formální a příslušná databázová data nejsou bezpečnostně citlivá.

 

Soubor: projekt_nastaveni_spojeni.htm