2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Vlastnosti projektu 

Indexace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Indexace ve WebMapu představuje souhrnné označení pro předzpracování mapových témat za účelem zrychlení vyhledávání. Indexace se vztahuje pouze k souborovým datovým zdrojům (shapefile, archiv, DXF); u databázových datových zdrojů WebMap vlastní indexaci nepodporuje a předpokládá, že případná indexace je věcí příslušných databázových strojů.

WebMap umožňuje vytvářet pro datové sloupce různých mapových témat tři druhy indexů:

geometrický index je vnitřně reprezentován tzv. mediánovým kvadrantovým stromem a slouží k rychlému vyhledávání grafiky v zadané oblasti mapy například pro účely vykreslování nebo vyhledávání objektů v blízkosti zadaného bodu;

uspořádaný index obsahuje seznam řádků daného tématu uspořádaný podle velikosti zvoleného sloupce (typu text, číslo, datum/čas). Pomocí uspořádaného indexu lze rychle provádět dotazy typu menší / větší než, číslo v daném intervalu nebo číslo / řetězec rovné zadané hodnotě nebo hodnotě ze zadaného výčtu.

fulltextový index uchovává strukturovanou informaci o výskytu různých kombinací písmen v textech zvoleného sloupce tématu a lze použít k vyhledávání textu zadaného šablonou (obdoba SQL dotazu LIKE).

Při definování pravidel pro indexaci datových sloupců lze pro jednotlivé druhy indexů nastavit jeden ze čtyř způsobů řízení práce s indexy:

vypnutý: zvolený druh indexu je neaktivní a nemá se používat pro vyhledávání.

auto: při vyhledávání se index použije, pokud je pro sloupec k dispozici. Pokud index není k dispozici, WebMap naplánuje sloupec k indexaci v budoucnosti, případně jej sám rovnou zindexuje do pomocného souboru uloženého na disku paralelně s mapovým tématem.

soft: při vyhledávání se dle potřeby index sloupce vytvoří dočasně do paměti počítače, neukládá se na disk. Takovéto indexy jsou pochopitelně ztraceny při vypnutí WebMapu.

hard: index se používá pro vyhledávání, pokud pro daný sloupec existuje. Pokud sloupec přítomen není, index se nepoužije a WebMap ani nevyžádá jeho budoucí vytvoření.

Pro zjednodušení často používaných nebo společných indexačních metod lze obecná pravidla indexace (společná pro všechna témata) definovat ve Vlastnostech projektu: Výkon: Indexace. Výjimky z těchto pravidel nebo pravidla vztahující se pouze k některým tématům lze dále definovat na úrovni jednotlivých datových zdrojů a mapových témat.

projekt_12indexace

Jednotlivé řádky tabulky Výchozí pravidla indexace definují výchozí způsob indexace společný pro všechna mapová témata. Pokud není pro určitý sloupec tématu nalezeno specifické indexační pravidlo zadané u jednotlivého tématu nebo datového zdroje, systém testuje jednotlivá pravidla (řádky) z této tabulky a použije první řádek, u kterého nastane shoda v názvu a datovém typu sloupce. Pro sloupec se pak použijí indexační pravidla daná pravou částí tabulky.

Vzor názvu sloupce

 

Řetězec omezující názvy sloupců, pro které se toto indexační pravidlo použije. Pokud je prázdný, pravidlo se použije pro všechny sloupce nehledě na jejich název. Řetězec smí obsahovat běžné zástupné znaky *, ? označující libovolnou kombinaci znaků resp. jeden libovolný znak v názvu sloupce.

Datový typ

but_sipka_dolu

Omezení datového typu sloupce, pro který se toto indexační pravidlo smí použít.

Kromě volby (libovolný) definující pravidlo bez omezení typu sloupce, a variant pro běžné datové typy číslo, text, datum/čas a geometrie editor nabízí ještě speciální volbu fulltext; ta se použije pro ty textové sloupce, které mají ve vlastnostech příslušných témat nastaven příznak fulltextového vyhledávání.

Geometrie

but_sipka_dolu

Způsob údržby geometrického indexu pro sloupce dané podmínkou v předchozích dvou sloupcích (vzor názvu, datový typ). Povolené hodnoty jsou vypnuto, auto, soft a hard. Hodnota (výchozí) na úrovni projektu je ekvivalentní volbě soft, která před vznikem tohoto indexačního mechanismu představovala jedinou existující variantu indexace ve WebMapu.

Uspořádání

but_sipka_dolu

Způsob údržby uspořádaného indexu pro sloupce odpovídající zadaným podmínkám.

Fulltext

but_sipka_dolu

Způsob údržby fulltextového indexu pro sloupce odpovídající zadaným podmínkám.

Řídící soubor žádostí o indexaci:

but_slozka

Název souboru (v případě relativní cesty vztažený ke složce projektu), do kterého WebMap ukládá žádosti o budoucí indexaci sloupců (pro indexy ze způsobem správy auto).

Indexace:

 

Metoda indexace sloupců typu auto, pokud WebMap detekuje v rámci dotazu vhodnost použití indexu:

žádná

but_radio_1

pokud sloupec nemá index již vytvořen, index se nově nevytvoří a pro vyhledávání se nepoužije;

okamžitá

but_radio_1

WebMap rovnou v rámci dotazu umožňujícího využití indexu příslušný index v případě potřeby automaticky vytvoří;

aktivní proces (zpožděná)

but_radio_1

pokud při dotazování není index k dispozici, uloží se požadavek na jeho budoucí vytvoření do řídicího souboru žádostí o indexaci; tento soubor pak WebMap periodicky testuje ve volném čase mezi webovými dotazy a průběžně zpožděně provádí požadovanou indexaci;

podřízený proces

but_radio_1

pokud při dotazování není index k dispozici, požadavek na indexaci se uloží do řídicího souboru. Samotnou indexaci provádí WebMap tak, že spustí kopii svého vlastního spustitelného exe souboru jako podřízený proces sloužící výhradně k provedení zadané indexace. Indexace se pak provádí plně na pozadí webových dotazů.

Viz také Nastavení indexace u témat.

 

Soubor: projekt_nastaveni_indexace.htm