2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Data

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ve formuláři lze některé z datových sloupců tématu označit za veřejné, přiřadit jim uživatelský název a určit parametry zobrazení a práce se sloupcem (jednotky, měřítko, počet desetinných míst apod.). Hodnoty ve veřejných sloupcích je možné vyhledávat a zobrazovat je ve výpisu nalezených objektů.

tema_zaloz_data

 

Nově vložené téma v mapě témat má všechny datové sloupce označené jako soukromé (t.j. nepřístupné pro uživatele). Soukromé sloupce se zobrazují v tabulce v levé části formuláře (záhlaví: Data tématu), veřejné sloupce v pravé části (záhlaví: Veřejná data). Přesouváním sloupců mezi oběma tabulkami dosáhnete zveřejnění nebo skrytí vybraných sloupců.

Datové sloupce:

but_3tecky_big

tlačítko [...] nabídne výběr tématu ze kterého bude zkopírováno nastavení datových sloupců.

klávesa: šipka doprava

but_sipka1vpravo

přesune skrytý sloupec označený kurzorem do tabulky veřejných sloupců (zviditelní sloupec).

klávesy: Ctrl+šipka doprava

but_sipka2vpravo

přesune všechny skryté sloupce do tabulky veřejných sloupců (zviditelní všechny sloupce).

klávesa: šipka doleva

but_sipka1vlevo

přesune veřejný sloupec označený kurzorem zpět mezi skryté sloupce (do levé tabulky) - skryje sloupec.

klávesy: Ctrl+šipka doleva

but_sipka2vlevo

vrátí všechny veřejné sloupce do tabulky skrytých sloupců - skryje všechny sloupce.

klávesy: Ctrl+šipka nahoru

 

pouze v rámečku Veřejná data: posune vybraný sloupec nahoru

klávesy: Ctrl+šipka dolů

 

posune vybraný sloupec dolů
pořadí sloupců se projeví ve výpisech výsledku dotazů, pokud není změněno šablonou.

 
Nastavení vlastností vybraného sloupce:Mutace:

 

maska mutací, ve kterých je tento sloupec považován za veřejný. Lze tím např. odlišit, že v české a anglické verzi určitého projektu se bude popisný text zobrazovat vždy v příslušném jazyce.

 

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska mutací, omezující zobrazení. Editování názvů mutací se aktivuje klávesou [Insert].

Stahování:

 

 

Přístup:

 

název uživatele nebo skupiny uživatelů, která má právo vidět tento veřejný sloupec. Kromě filtrování uživatelských práv na úrovni mapových pohledů a jednotlivých témat je možné pro určitý veřejný sloupec nastavit, že jej uvidí pouze oprávněná podskupina uživatelů.

Editace:

 

 

Alias:

but_3tecky

uživatelský název sloupce se zobrazuje v rozvíjecím seznamu sloupců pro vyhledávání a v hlavičce výstupů dotazů. Pokud není zadán, použije se místo něj název sloupce v databázi.

Jednotky:

but_3tecky

název jednotek v kterých jsou uvedené hodnoty ve sloupci.

Des. míst:

 

počet zobrazených desetinných míst. Má význam jen pro číselné sloupce.

Násobit:

 

konstanta, kterou se číselná hodnota vynásobí ve výstupu dotazu. Má význam jen pro číselné sloupce. Pomocí této hodnoty lze provést jednoduchý přepočet hodnoty jednotek. Pokud například datový sloupec obsahuje údaj o rozloze v metrech čtverečních, můžete údaj vydělit milionem (tj. nastavit násobicí konstantu 1e-6) a dostat tak rozlohu v kilometrech čtverečních. Násobení má význam především pro zpřehlednění výstupů a pro zadávání údajů pro vyhledávání, když fyzické jednotky, v nichž je hodnota ve zdrojovém souboru uložena, nejsou vhodné pro uživatelskou prezentaci (konkrétní hodnoty jsou příliš malé nebo příliš velké, nebo pokud je vhodné provést transformaci měrného systému (například přepočítat kilometry na míle a pod.).

URL:

but_sipka_dolu_red

adresa webové strány, připojené ke sloupci. Hodnota musí obsahovat platný výraz pro sestavení odkazu. Ve výrazu lze používat názvy datových sloupců tématu (veřejných i neveřejných). Ve výpisu vyhledaných objektů v internetovém prohlížeči bude sloupec opatřen hypertextovým odkazem na stránku, jejíž URL se stanoví výpočtem zadaného výrazu.

 

but_sipka_dolu

upřesní obsah URL odkazu z předchozího pole:
 

Pokud je zvolena varianta URL, Pokud je aktivní varianta Obrázek, Aktivace varianty HTML způsobí, že Pokud je zvolena varianta přesměrování,

-URL odkaz

 

zobrazí se ve výsledku dotazu na místě tohoto sloupce hypertextový odkaz na adresu určenou výpočtem výrazu URL.

-obrázek

 

výraz URL se chápe jako odkaz na obrázek; tento obrázek se pak objeví na místě datového sloupce.

-HTML kód

 

do výstupního HTML kódu vytvářené stránky se namísto datového sloupce umístí přímo textový výsledek výrazu URL.

-přesměrování

 

WebMap provede automatické přesměrování na adresu zadanou výsledkem výrazu URL, kdykoli uživatel v apletu vybere jediný objekt s jediným veřejným sloupcem tohoto typu. V ostatních případech (například pří výběru více objektů najednou) se vytvoří hypertextový odkaz.

Statistika:

pole_x

výběr položek pro zobrazení souhrnných statistických údajů vybraných objektů v záhlaví výpisu

 

but_plus

vybere vše

 

but_minus

zruší výběr všech položek

Minimum

pole_x

minumální hodnota

Průměr

pole_x

průměr hodnot

Maximum

pole_x

maximální hodnota

Počet

pole_x

počet vybraných hodnot sloupce

Součet

pole_x

součet hodnot

Odchylka

pole_x

směrodatná odchylka

Dotazy v apletu (parametry zobrazení):

 

přepínač určuje, jak bude datový sloupec zahrnut do výpisu výsledku dotazu. Při současném výběru více objektů najednou se vytvoří sestava, obsahující přehledovou a podrobnou část. V přehledové části jsou uvedeny počty vybraných objektů a stručná statistika hodnot ve sloupcích (podle nastavení parametru statistiky). Podrobná část tiskové sestavy zobrazí tabulku s jednotlivými hodnotami sloupců pro objekt jednotlivě.

Souhrn:

pole_x

sloupec bude zahrnut v přehledovém a v podrobném výpisu.

Zobrazit jinak:

pole_x

sloupec bude zahrnut jen v podrobném výpisu.

Fulltextové vyhledávání:

pole_x

sloupec bude zpracován ve fulltextovém vyhledávání (jen v klienrtu AJAX).

Výčtový typ:

pole_x

při zadávání dotazu se nabídne výběr z existujících hodnot ve sloupci. Jiné hodnoty nelze zadat.

Dotazy v apletu (parametry dotazu):

 

 

Seznam hodnot:

pole_x

při zadávání dotazu se nabídne výběr vabraných podmínek

 

 

 

 

but_3tecky

Pokud není uvedeno jinak, vyvolá toto tlačítko [...] editor textů pro jazykové mutace.

 
Rozdělení sloupců na soukromé (skryté) a veřejné (viditelné) může mít bezpečnostní nebo praktické důvody. Bezpečnostní důvody nastávají tehdy, pokud provozovatel programu nechce některá data zdrojového souboru zveřejňovat pro uživatele internetu (z komerčních nebo právních důvodů); mezi praktické důvody patří především zvýšení přehlednosti prezentace - pokud např. datové tabulky mapových témat obsahují množství systémových údajů, zahrnutí takových dat mezi údaje pro vyhledávání a do výstupů může být matoucí. Velké množství sloupců také snižuje přehlednost zobrazené tabulky.

Pokud je téma použito ve více mapách a v každé mapě bude zveřejněna jiná část sloupců tématu, ponechají se jako skryté pouze ty sloupce tématu, které nebudou zveřejněny v žádné z map. V dialogu Téma mapy se u jednotlivých map odfiltrují ty sloupce tématu, které v této mapě mají být skryty.

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_zalozka_data.htm