2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat 

Vlastnosti mapového tématu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_tema_vlastnosti Enter

Funkce otevře okno, kde lze prohlížet mapové téma, vyhledávat v něm objekty a definovat různé vlastnosti tématu jako základní popisné údaje tématu, veřejně přístupné datové sloupce a jejich vlastnosti, standardní kresbu tématu, tabulky pro spojení, připojené grafy a připojené snímky atd.

Funkce a nástroje jsou přístupné z lišty menu a z ikonek v horní části okna, jsou společné všem záložkám, stejně jako ovládací tlačítka v dolní části okna.

tema_m_lista

Přehled položek textového menu:

Mapové téma

výběr, hledání a úprava objektů na mapě, tisk, anotace

Pohled

ovládání zobrazení mapy

Okno

přepínání oken aplikace, zapnutí nástrojové a informační lišty

Nápověda

nápověda, výběr jazyka programu, copyrigh

 

V levé části okna je oblast se záložkami pro zobrazování a editování atributů těchto okruhů vlastností tématu:

Popis
Data

Styl
Spojení
Indexace
Metadata
Grafy
Snímky
Bublinová nápověda
 

Grafická tlačítka v nástrojové liště korespondují s funkcemi, volitelnými z menu - popis najdete v popisu funkcí položek textového menu Mapové téma a Pohled.

Volbou z výběrových polí v nástrojové liště je možné nastavit měřítko zobrazené mapy:

pole_meritko_vyber

nebo nastavit zobrazení tématu v jiných než ve vlastnostech projektu přednastavených souřadnicích:

pole_souradnice_vyber

 

Tlačítka v dolní části okna jsou společná všem záložkám:

but_pouzit
Tlačítkem [Použít] se promítnou nastavené vlastnosti tématu do mapového projektu. Prováděné změny se do projektu nezavádějí okamžitě při nastavení nového parametru, ale až po dokončení všech změn, aby práce nebyla zdržována neustálou aktualizací grafiky. Při nastavování tématu nejprve můžete projít všechny záložky, upravit a přidat všechny potřebné vlastnosti, a na závěr tlačítkem provedené změny použít.

Pokud při zavírání okna s mapovým tématem byly od posledního použití provedeny změny vlastností tématu, program se vás zeptá, zda chcete tyto změny promítnout do mapového projektu.

Definitivně jsou změny zapsány v souboru až při uložení celého projektu.

but_v_mapach
Tlačítko [V mapách] vyhledá všechny mapy, které obsahují editované téma. Program zobrazí seznam těchto map a umožní přejít do některé z nich, nebo individuálně nastavený styl kresby tématu v mapách aktualizovat podle aktuálního stylu kresby tématu.

but_akt_spojeni

Tlačítko [Akt. spojení] aktualizuje zobrazení dat na mapě z tabulek připojených formou Spojení. Tlačítko je zobrazeno, jen pokud je nějaké spojení definováno.

but_kopirovat_z_tematu
Tlačítko [Kopírovat z tématu] umožní výběr mapového tématu, ze kterého budou nastavení vlastností zkopírována.

V oblasti na pravé části okna mapového tématu mohou být data ze zdrojového souboru zobrazena třemi způsoby jako:

ico_tema_mapa mapa,
ico_tema_data tabulka
ico_tema_mapa_data mapa s tabulkou:

Na spodním okraji okna mapového tématu je informační lišta (zobrazení je možné nastavit v menu Okno) s údaji o rychlosti zpracování posledního úkonu a celkovém počtu objektů (jednotka usec = microsekundy):

tema_info_objekty

a souřadnicích kurzoru na mapě (Průmětné):

tema_info_prumetne

 

Soubor: projekt_nastaveni_vlastnosti_tematu.htm