2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Objekty > Přehled vestavěných šablon > Data ISKN 

REN

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Šablona umožňuje komfortní vyhledávání a zobrazení dat z ISKN (Informační systém katastru nemovitostí).

Výsledekem alfanumerického i geografického dotazu je zobrazení formuláře pro práci s daty ISKN. Uživatel má možnost definovat výběrovou podmínku pro zobrazení parcel, procházet seznam vybraných parcel a k nim si zobrazovat popisné i grafické informace. Samozřejmostí je odkaz do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK).

Šablona při volání bez výběrového parametru (např. http://<server>:<port>?GEN=LST&MAP=<alias mapy>&TS=obrazy_parcel), otevře uživatelské rozhraní, kde lze zadat výběrovou podmínku pro zobrazení parcel.

iskn_ren1

Šablona při provedení výběru v mapě, otevře uživatelské rozhraní, kde se zobrazí parcely odpovídající zadaným podmínkám. Uživatel může definovat novou nebo přírůstkovou výběrovou podmínku pro zobrazení parcel. Ke stávajícímu výběru lze přidávat parcely, nebo vytvořit zcela novou výběrovou množinu.

iskn_ren2

 
Výběrové podmínky:

Kraj

 

Výčet všech krajů, které jsou dostupné v připojených datech

Č.parc.

 

Parcelní číslo/Podlomení parcelního čísla

Vlastník

 

Jméno vlastníka nebo organizace. Llze použít zástupné znaky * a ?.

Okres

 

Výčet okresů pro výše uvedený kraj

Stavební parcela

 

Hodnota ANO/NE

 

Rodné číslo vlastníka

Obec

 

Výčet obcí pro výše uvedený okres

Číslo LV

 

Číslo listu vlatnictví

IČO

 

Identifikační číslo organizace

Část obce

 

Výčet částí obcí pro výše uvedenou obec

Č.domovní

 

Číslo popisné nebo evidenční

 

Výčet katastrálních území pro výše uvedenou obec

Typ vztahu

 

Duplicitní zápis vlastnictví

Hospodaření s majetkem obce

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Hospodaření se svěřeným majetkem obce

Obhospodařování majetku v podílovém fondu

Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce

Právo hospodaření s majetkem státu

Právo hospodařit s majetkem státu

Právo trvalého užívání

Prozatímní správa

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Příslušnost k organizační složce právnické osoby

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje

Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Správa nemovitostí ve vlastnictví státu

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Vlastnické právo

Vlastnické právo podílníků

Vlastnictví zvláštních hmotných částí budovy

Typ parcely

 

Chmelnice

Lesní pozemek

Orná půda

Ostatní plocha

Ovocný sad

Trvalý travní porost

Vinice

Vodní plocha

Zahrada

Zastavěná plocha a nádvoří

Vymazat dotaz

 

Provede vyčištění výběrové množiny

Provést dotaz

 

Provede definovaný dotaz do nové výběrové množiny

Přidat dotaz

 

Provede definovaný dotaz a výsledek dotazu přidá do stávající výběrové množiny

Zahrnout dotaz z mapy

 

Pokud byl počáteční výběr proveden v mapě, lze po zaškrtnutí této volby přidat k definovanému dotazu i výsledek výběru v mapě

 

Záložky pro zobrazení údajů aktivního záznamu (aktivní záznam je zvýrazněn žlutě):

Mapa

 

Zobrazení mapy lokalizované na danou parcelu

Parcela

 

Údaje o parcele

Budova

 

Údaje o budově ležící na parcele

Vlastník

 

Údaje o vlastníkovi parcely

Bonita

 

Údaje o bonitě parcely

Systém

 

Zobrazení systémových identifikátorů parcely

Úplný LV

 

Zobrazení úplného listu vlastnictví

Část. LV

 

Zobrazení částečného listu vlastnictví

Statistika

 

Záložka zobrazující doplňující statistické informace o vybraných parcelách

 

Důležité:

Uživatel má možnost pro celý projekt nebo pro jednotlivé mapové pohledy omezit možnost zadání výběrových podmínek a zobrazených výsledků. V praxi lze tedy např. publikovat šablonu i pro veřejnost, ale zakázat používání zobrazování chráněných informací jako jsou např. rodná čísla, údaje o vlastníkovi apod.

 

Soubor: objekty_data_ISKN_REN.htm