2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení 

Objekty

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ico_sablony Ctrl+J

V tomto okně lze vytvářet a upravovat objekty - výpočetní předpisy a šablony sloužící především k vytváření dynamických webových stránek. Objekty mohou být uloženy buď přímo v mapovém projektu, nebo v samostatných knihovnách šablon - oddělených souborech, které lze později připojit k libovolnému mapovému projektu. Tímto způsobem mohou projekty šablony a funkce sdílet.

 

konstanty - různé matematické konstanty, napevno zadané texty apod. Při práci s projektem WebMap předpokládá, že hodnota konstanty se v čase nemění, je ji možno spočítat jednou a výsledek pak opakovaně používat při jiných výpočtech.

funkce - předpisy podobné matematickým vzorcům sloužící k výpočtu různých odvozených hodnot. Při výpočtech se předpokládá, že hodnota funkce je závislá na svých parametrech a v čase může být proměnlivá, takže se počítá vždy znovu.

šablony - texty obsahující nahrazovací posloupnosti <:výraz:>. Kdekoli je v textu nalezena takováto posloupnost, WebMap vyhodnotí hodnotu výrazu a posloupnost ji nahradí. Tímto způsobem lze například vytvářet dynamické stránky ve formátu HTML nebo jako volný text.

veřejné šablony - ty šablony, které jsou přímo uživatelsky přístupné z internetu. Pokud je šablona označena jako veřejná, lze ji přímo z webu vyvolat dotazem typu TMPL=název šablony. Veřejné šablony navíc WebMap nabízí při volbě standardních šablon u mapového uzlu, vrstvy legendy a mapového tématu.

webové konstanty - konstanty, jejichž hodnoty lze zadávat v uživatelském dotazu z webu. Při zpracování dotazu program nejprve zkontroluje, jestli některé z parametrů v příchozím URI neodpovídají těmto webovým konstantám, a pokud ano, nastaví podle těchto parametrů jejich hodnoty. Takto lze zvnějšku ovlivňovat chování map a webových stránek přídavnými parametry.

objekty

Tabulka knihoven v levé horní části okna zobrazuje knihovny objektů připojené k aktivnímu projektu.

Tabulka objektů pod tabulkou knihoven ukazuje všechny dostupné objekty. U každého objektu je uveden jeho identifikátor, pomocí kterého se objekty na sebe navzájem odkazují, název zdrojové knihovny, ve které je definice objektu uložena, a typ objektu (konstanta, funkce, šablona, veřejná šablona, qtf šablona, webová konstanta).

Tabulka parametrů pod tabulkou objektů umožňuje definovat parametry objektů.

Editor objektu napravo od těchto tabulek slouží k provádění úprav zdrojového textu jednotlivých objektů. Při přecházení mezi objekty se v tomto okně zobrazuje vždy aktuálně vybraný objekt.

 

Podrobný popis standardních operátorů a funkcí dostupných v šablonách naleznete v části Výrazový kalkulátor.

 

Soubor: projekt_nastaveni_objekty_sablony.htm