2. část: Práce s projektem > Mapa 

Téma mapy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ctrl+Enter

V dialogu je možno nastavit vlastnosti zobrazení tématu v mapě; lze určit název tématu v legendě, definovat filtr nad veřejnými sloupci tématu (potlačit některé z veřejných sloupců), nastavit styly kresby tématu a vybraných objektů a vztahy mezi jednotlivými tématy v mapě (navzájem se vylučující témata, skupiny témat). Vlastnosti tématu jako takového, tedy samotného shape-souboru (popisné vlastnosti tématu, veřejné sloupce, spojení a připojené grafy), je možno nastavit v okně Vlastnosti témaru: záložka Popis (z okna mapového pohledu jej lze vyvolat pomocí klávesové zkratky Shift+Enter.

V horní a dolní části okna se nastavují společné parametry, v jednotlivých záložkách specifické vlastnosti jednotlivých typů mapového tématu.

mapa_tema_tema_top

Nadpis:

 

Nadpis tématu v legendě. Pokud nadpis není zadán, použije se název tématu z vlastností tématu: záložka Popis. Pokud ani tento popis není zadán, zobrazí se v legendě  název zdrojového souboru tématu (bez uvedení složky a přípony).

 

ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

Maska mutací:

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska určující, pro které mutace se téma má použít.

Přístupová práva:

but_sipka_dolu:

Přístupová práva k mapové vrstvě. Pokud aktuálně přihlášený uživatel není v zadané skupině, vrstva mapy se nevykreslí.

Právo zápisu:

 

Umožňuje zadat podmínku, které musí vyhovovat registrovaný a právě přihlášený uživatel, aby mohl dané téma editovat a to pouze v rozsahu jemu přidělených objektů. Lze např. založit a vyplnit sloupec  EDITOR a použít shody hodnot s uživatelským jménem. Podmínku lze zapsat takto: EDITOR == qtext("$$AUTH_USERNAME"). V poli lze využívat funkcí výrazového kalkulátoru.

Klíč:

but_sipka_dolu

Pomocí klíče lze spojit několik témat dohromady; pokud uživatel internetu u jednoho z témat přepne zobrazení (téma vypne, zapne nebo aktivuje automatické zobrazení podle měřítka) a toto téma má zadán neprázdný klíč, přepne se stejným způsobem zobrazení i u všech ostatních témat mapy se stejným klíčem.

 

Klíče lze výhodně využít v případě témat, která se nezobrazují v legendě. Vzhledem k tomu, že uživatel internetu nemůže přímo přepnout způsob zobrazení tématu (protože téma nevidí v legendě), může mu být poskytnuta možnost ovládat zobrazení tématu pomocí jiného tématu; u obou témat stačí zadat shodnou hodnotu klíče a tím dojde k jejich "spřažení".

 

Název klíče lze buď zadat ručně, nebo je možno vybrat ze seznamu některý z již použitých klíčů témat v mapě.

Skupina:

 

Pomocí skupin lze definovat soubory navzájem se vylučujících témat. Pokud do pole vložíte název skupiny, když internetový uživatel v Javovém appletu téma zapne nebo aktivuje automatické zobrazení, zároveň se vypne zobrazení všech témat, které mají zadán jiný název skupiny. Zobrazení témat se stejným názvem skupiny nebo bez zadaného názvu skupiny se nezmění.

 

Příklad: vzájemně se vylučující témata je výhodné používat tam, kdy jedna mapa zobrazuje více aspektů, jejichž současné zobrazení nemá smysl (buď z důvodů praktických, když například obě témata obsahují výplňovou kresbu a jedno by zakrývalo druhé, nebo logických, kdy mapa obsahuje dvě nebo více skupin témat vztahujících se k různým údajům a současné zobrazení témat má význam jen v rámci jedné skupiny). Tématům, která k sobě logicky patří, přiřaďte vždy stejný název skupiny. Společným tématům, jejichž zobrazení nezávisí na zobrazení nebo skrytí jiných témat, ponechte prázdný název skupiny.

 

Pro experty: tématu je možno přiřadit i více názvů skupin, oddělených lomítkem /. Při aktivaci tématu se pak vypínají všechna témata, u kterých se liší libovolný ze stejnolehlých názvů skupin, pokud je neprázdný.

Alias:

 

Uživatelský identifikátor mapové vrstvy.

Zobrazit v legendě

pole_x

Určuje, zda se má téma zahrnout do legendy. Pokud je příznak vypnutý, téma se sice běžným způsobem vykreslí (pokud není počáteční stav tématu při vstupu do mapy "vypnutý"), ale v legendě se nezobrazí.

Tím, že téma není v legendě, ztrácí uživatel přímou možnost ovlivňovat zobrazení tématu; v takových případech je výhodné prostřednictvím klíče zobrazení tématu spojit se zobrazením jiného tématu - prostřednictvím takového druhého tématu pak lze ovládat i zobrazení tématu se skrytou legendou.

Uživatel

pole_x

Určuje, zda je téma běžnou součástí mapy, nebo zda jde jen o součást nabídky témat, ze kterých si může uživatel vytvořit v internetovém prohlížeči vlastní mapovou sestavu. Pokud je příznak vypnutý, téma je běžnou součástí mapy. Pokud je zapnutý, téma se zahrne do uživatelské nabídky témat.

Připojená stránka
Popis

 

URL a název připojené (informační) stránky k tématu. Informační stránku k tématu je možno v apletu vyvolat pomocí lokální nabídky, aktivované kliknutím pravého tlačítka myši v prostoru legendy.

Vizuální styl:

but_sipka_dolu

Výběr názvu vizuálního stylu, který se má použít pro automaticky generované stránky s výsledky dotazů nad tímto tématem. Vizuální styl definuje kaskádové styly pro webovou stránku, umožňuje do stránky vložit zvolenou hlavičku a patičku a případně aktivovat uživatelský vzhled přepínače stránek dotazu. Vizuální styly lze definovat ve Vlastnosti projektu: Vizuální styly.

Styl legendy:

 

Textový řetezec:

=

symbol zobrazen jako rovná čára (standard: zalomená)

22

(celé číslo) šířka symbolu v mm

>22

min. šířka symbolu

<22

max. šířka symbolu

*11

(celé číslo) výška symbolu v mm

*>11

min. výška

*<11

max. výška

 

Minimální a maximální hodnoty se používají pro omezení standardně nastavené velikosti symbolu v legendě.

Šablona dotazu:

but_sipka_dolu

Výchozí šablona pro stránku s výsledky dotazu, která se použije při každém vyhledávání v tomto tématu a mapě, i když je nastavena jiná šablona pro téma ve Vlastnostech tématu: záložka Popis.

 

ico_apl_3tecky

Tlačítko otevře editor textů pro mutace.

 

Soubor: mapa_tema_mapy.htm