2. část: Práce s projektem > Mapa > Téma mapy 

záložka: Mapové téma

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V záložce lze do mapy zařadit téma ze stromu mapových témat. Záložka slouží k definování vlastností tématu, a to jednak z hlediska připojených dat (možnost skrýt některé z veřejných datových sloupců, pokud v dané mapě nemají logický význam), jednak z hlediska kresby tématu. Styl kresby tématu zahrnuje sérii tzv. kreseb; při vykreslování do okna nebo při přípravě obrázku pro internetový prohlížeč se téma postupně vykreslí každou z těchto kreseb. Kresba může být buď základní (pak se všechny grafické objekty v tématu vykreslí jednotným, pevně zadaným stylem), nebo tematická, při které se mají na styl kresby vliv hodnoty datových polí, připojených ke grafickým objektům. Pokud například datová tabulka tématu obsahuje číselné hodnoty nadmořské výšky v různých oblastech (mapa vrstevnic), je možno vrstevnice vybarvit podle nadmořské výšky různými barvami.Tabulky v levé části záložky slouží k nastavení filtru veřejných sloupců. Pomocí ovládacích prvků v pravé části lze definovat kresby tématu.

mapa_tema_tema

Filtr veřejných sloupců

Pomocí filtru je možno skrýt některé z veřejných sloupců tématu. Podle skrytých sloupců není možno v tématu vyhledávat; při výběru objektů z tématu myší (objekty ve zvolené oblasti, resp. poblíž zadaného bodu) se ve výpisu hodnot skryté sloupce nezobrazují.

Při vložení nového tématu do mapy jsou všechny veřejné sloupce nastaveny jako dostupné (nejsou skryté). V tom případě se v dialogu zobrazují v levé tabulce. Sloupce lze skrýt přesunutím do pravé tabulky; k přesouvání sloupců slouží následující tlačítka:

but_sipka1vpravo

klávesa: šipka doprava

přesune veřejný sloupec označený kurzorem do tabulky skrytých sloupců (skryje sloupec).

but_sipka2vpravo

Ctrl+šipka doprava

přesune všechny veřejné sloupce do tabulky skrytých sloupců (skryje všechny sloupce).

but_sipka1vlevo

klávesa: šipka doleva

přesune skrytý sloupec označený kurzorem zpět mezi veřejné sloupce (do levé tabulky) - obnoví dostupnost sloupce pro uživatele.

but_sipka2vlevo

Ctrl+šipka doleva

vrátí všechny skryté sloupce do tabulky veřejných sloupců - obnoví dostupnost všech sloupců tématu.

Příklad použití: skrývání veřejných sloupců má význam tehdy, pokud datová tabulka tématu obsahuje víc různých informací, které lze použít k tematické kresbě mapy. Například mapa koncentrace škodlivin v ovzduší může obsahovat datové sloupce CO2NOX, obsahující údaje o koncentraci těchto plynů v ovzduší, naměřené v různých lokalitách. Jedna mapa pak může být orientována na oxid uhličitý; tematická kresba tématu bude založena na datovém sloupci CO2 a sloupec NOX bude skrytý - v kontextu informací o oxidu uhličitém nemá smysl vyhledávat podle hodnot koncentrace oxidů dusíku. Obdobně druhá mapa, založená na sloupci NOX, může skrýt sloupec CO2 jako tematicky nepatřičný.

Kresby tématu

Každý řádek tabulky na pravé straně záložky odpovídá jedné kresbě. Kresby se vykreslují v pořadí od konce tabulky směrem k začátku; kresba v určitém řádku tedy překryje kresby definované v řádcích pod tímto řádkem. V jednotlivých sloupcích tabulky lze nastavit styl kresby (zda má jít o kresbu základní nebo tematickou, případně o jaký druh tematické kresby se jedná), rozsah měřítka, ve kterém se kresba má zobrazovat, příznak zahrnutí popisu kresby do legendy a příznak vykreslování všech / jen vybraných objektů.

Styl kresby

Styl kresby určuje způsob grafické prezentace tématu. V současné verzi programu jsou definovány čtyři různé styly kresby:

Základní kresba: základní kresba (vykreslení všech objektů tématu stejným stylem).

Mapa stylů: mapa stylů (vybarvení objektů podle hodnoty číselného sloupce datové tabulky nebo podle jednotlivých hodnot datového sloupce výčtového typu).

Grafy: na místa jednotlivých objektů v tématu se vykreslí výsečové nebo sloupcové grafy, zobrazující velikost nebo poměr hodnot v zadané skupině sloupců datové tabulky.

Popisky: na místa jednotlivých objektů v tématu se vytisknou hodnoty zvoleného datového sloupce.

Popis dalších parametrů

Zdroj:

 

Spojení na datový zdroj. Kliknutím v poli se aktivuje okno výběru mapového tématu ze stromu témat.

Legenda podle tématu

pole_x

Parametry pro vykreslení (Styl) jsou převzaty z nastavení mapového tématu.

Regulátor sytosti

pole_x

V legendě se zobrazí posuvník pro nastavení sytosti (průhlednosti) kresby, a přispůsobit tak okamžité vykreslení mapy potřebám uživatele (např. pro tisk).

Filtrovat dotazy zájmovou oblastí mapy

pole_x

Výsledky dotazů budou obsahovat jen objekty z vymezené oblasti mapy (vybrané objekty musí zasahovat alespoň některou částí do zadané zájmové oblasti mapy)

Filtrovat detail základním dotazem

pole_x

zapnuto: Při alfanumerickém vyhledávání se v okně detailu zobrazují pouze ty řádky z detailních připojených tabulek (1:n), pro které platí zadaná vyhledávací podmínka.

 

pole_x_prazdne

vypnuto: V detailu se zobrazují vždy všechny záznamy z připojených tabulek pro zvolený objekt (v tomto případě se předpokládá, že výsledkem vyhledávání je pouze množina "hlavních" objektů jako takových a jejich připojené údaje se vždy zobrazují kompletní nehledě na zadaný dotaz)

Zakázat dotazování

pole_x

Dotazy k této vrstvě mapy nejsou možné.
 

Soubor: mapa_zalozka_mapove_tema.htm