2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Základní styl kresby 

Styl kresby bodů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V případě bodové kresby se na místo každého bodu tématu vykreslí zadaná značka (jedna ze standardních značek nebo zvolený znak z některého typu písma).

dialog_styl_kresby_bod

Velikost: určuje velikost zobrazení symbolu. Kladná hodnota udává hodnotu v tiskařských bodech (1 tiskařský bod = 1/72 palce, tedy asi 0,35 mm). Pokud zadáte kladnou velikost symbolu, zobrazení symbolu zůstává stále stejné bez ohledu na měřítko mapy. Záporná hodnota udává velikost symbolu v jednotkách mapy, v takovém případě se velikost zobrazeného symbolu mění podle aktuálního měřítka mapy.

Barva: systém u značek nepodporuje dithering (nahrazování nedostupných barevných odstínů šrafovanými vzorky z blízkých barev). Pokud vámi vybraná barva na počítači není dostupná (je-li aktivní grafický režim s méně barvami), vybere se nejbližší plná barva, kterou je počítač schopen zobrazit. Pokud přenášíte projekty mezi více počítači, buď se ujistěte, že všechny tyto počítače používají grafický režim s 32768 nebo více barvami (16 nebo více bitů na pixel), nebo pro značky používejte pouze standardní barvy.

Pro barvu okraje značky platí stejné omezení jako pro barvu samotné značky, tedy to, že barva musí být v systému zobrazitelná. Pokud stisknete tlačítko [x] na pravé straně pole, barva okraje se zruší (okraj se bude vykreslovat stejnou barvou, jako vnitřek značky).

Náhled stylu: obrázek, který se bude na místa jednotlivých bodů vykreslovat. Kliknutím v této oblasti se aktivuje dialog pro výběr značky:

dialog_znacka_font

Značku lze vybrat z předefinovaných geometrických značek v poli Běžné značky nebo z písem (fontů) instalovaných v operačním systému. Vybranému písmenu lze zadat některé další typografické atributy (tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté), nebo nastavit náklon (úhel natočení písmene).

Alternativně lze přepnout do záložky Ikony a vybrat piktogram z nabídky obsažené v programu WebMap.

Pokud chcete přenášet mapové projekty mezi více počítači, vybírejte pečlivě fonty, ze kterých definujete mapové značky. Pokud projekt přenesete na počítač, na kterém není některý z použitých fontů instalován, mohou se některé značky zobrazit nesprávně (místo nich se v mapě zobrazí písmena ze standardního fontu Arial).

Náklon: hodnota udává úhel natočení písmen ve stupních oproti běžnému směru (zleva doprava) v kladném matematickém smyslu (proti směru pohybu hodinových ručiček).

 

 

Soubor: projekt_nastaveni_styl_kresby_bodu.htm