2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu 

záložka: Styl

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ve formuláři lze definovat běžný styl kresby tématu, který bude tématu přiřazen při vkládání do mapy. V dialogu Téma mapy je možné styl kresby upravit individuálně pro jednotlivé mapy. Stylem kresby se nastavuje základní kresba (prosté vykreslení všech grafických objektů tématu jednotným stylem), tématická kresbu, vybarvování a vykreslování grafůpopisek v závislosti na hodnotách datových sloupců tématu, rozsah měřítka pro automatické zobrazení a počáteční stav tématu,.

tema_zaloz_styl

 

Základní styl kresby tématu lze nastavovat vytvářením a úpravami řádků tabulky kreseb.

Každý blok tabulky odpovídá jedné kresbě. Kresby se běžně vykreslují v pořadí od konce tabulky směrem k začátku; kresba v určitém bloku tedy překryje kresby definované v blocích pod tímto blokem. Toto obvyklé pořadí vykreslování lze změnit zadáním priority.

 

Styl kresby

but_3tecky_big

Tlačítko [...] nabídne výběr tématu ze kterého bude zkopírováno nastavení stylu.

Mutace:

but_mutace_plus
but_mutace_minus

Maska mutací, omezující zobrazení. Editování názvů mutací se aktivuje klávesou [Insert].

Styl kresby:

but_sipka_dolu_red

Určuje způsob grafické prezentace tématu.

ikona legendy

 

Na místě objektu zobrazí ikonu (obrázek).

základní

 

Vykreslení všech objektů tématu stejným stylem.

mapa stylů

 

Vybarvení objektů podle hodnoty číselného sloupce datové tabulky nebo podle jednotlivých hodnot datového sloupce výčtového typu.

popisky

 

Na místa jednotlivých objektů v tématu se zobrazí hodnoty zvoleného datového sloupce.

grafy

 

Na místa jednotlivých objektů v tématu se vykreslí výsečové nebo sloupcové grafy, zobrazující velikost nebo poměr hodnot v zadané skupině sloupců datové tabulky.

Priorita:

 

Umožňuje změnit pořadí vykreslování; pokud není zadána u jednotlivé kresby, přebírá se nastavení pole Běžná priorita ve spodní části záložky. Pokud priorita není zadána ani zde, předpokládá se, že kresba má prioritu rovnu 0. Zadáním kladných nebo záporných hodnot do priorit některých vrstev lze změnit pořadí jejich vykreslování - kresby s vyšší prioritou vždy překryjí kresby s nižší prioritou. V rámci jedné hodnoty priority je pořadí vykreslování vždy od konce bloku definic do začátku (vrstvy a kresby překryjí vždy jiné vrstvy a kresby "pod nimi").

 

 

 

Jen výběr:

pole_x

Vykreslí se jen vybrané objekty. Pokud nejsou žádné objekty vybrané, kresba se ignoruje.

Pomocí tohoto příznaku je možno definovat styl pro vykreslení aktuálně vybraných objektů z tématu; u vybraných objektů je možno například zvýraznit okraje, přebarvit je jinou barvou, nebo je opatřit nápisy.

Popiska:

pole_x

Popis tématické kresby (Mapa stylů) bude zahrnut v legendě.

Min / max měřítko:

but_sipka_dolu_red

Rozsah měřítka, ve kterém se kresba má zobrazovat.

Pokud je aktivováno (v aplikaci nebo v internetovém prohlížeči) automatické zobrazení témat, určuje dvojice sloupců minimální a maximální měřítko zobrazení, ve kterém bude kresba viditelná. Pokud není vyplněno ani jedno z polí, kresba se zobrazuje v libovolném měřítku. Pokud je vyplněno pouze pole min, zobrazuje se kresba pouze v měřítku, které je větší nebo rovno zadané hodnotě. Obdobně pokud je zadána pouze hodnota max, kresba se vypne ve chvíli, kdy měřítko zobrazení překročí zadanou mez. Pokud jsou zadány obě hodnoty, určují interval měřítek, ve kterých se kresba má zobrazit.

Minimální a maximální měřítko je možné zadat ručně, nebo lze využít rozbalovací seznam s předem připravenými variantami. Při zadávání měřítka se hodnota vloží buď jako reálné číslo (např. 0.001 nebo 1e-3 udává měřítko 1:1000), nebo ve formě podílu dvou čísel, oddělených dvojtečkou, např. 1:16300

Mimo měřítko

but_sipka_dolu

Určuje způsob zobrazení legendy mapy pro téma, které je mimo limitující měřítko.

 

 

-dle mapového uzlu

 

 

-zobrazit

 

 

-zešedit

 

 

-skrýt

Tlačítka v bloku stylu kresby  

but_plus

přidá nový blok kresby

 

but_minus

smaže aktuální blok kresby

 

but_sipka_duplikovat

vytvoří duplikát bloku kresby

 

but_sipka_posun_nahoru

posune blok nahoru

 

but_sipka_posun_dolu

posune blok dolů

 
Nastavení společná pro všechny kresbyVždy kontrolovat měřítka:

pole_x

Nedovolí potlačení mezních měřítek kresby volbou Zapnout (v rámci kresby se stav Zapnutá považuje za ekvivalentní stavu Automaticky).

 

 

 

Po vyvolání mapy

 

Přepínač počátečního stavu tématu při otevření mapy:

Vypnutá

but_radio_1

téma se nezobrazuje. Pokud chce uživatel téma zobrazit, musí jej ručně zapnout. Tento počáteční stav je vhodné používat pro méně významná témata, která by při prvním pohledu na mapu spíše rušila, nebo pro témata s velkým počtem grafických objektů, která příliš zpomalují vykreslování mapy.

Zapnutá

but_radio_1

téma se zobrazuje nehledě na nastavený rozsah měřítka.

Auto

but_radio_1

zobrazení tématu určuje aktuální měřítko mapy. Pokud měřítko leží v předepsaném rozsahu, téma se zobrazí, jinak nikoli. Tato varianta spojuje výhody obou předchozích, designér mapy může vhodnou volbou rozsahu měřítek docílit kvalitního grafického výstupu v širokém spektru měřítek zobrazení bez nutnosti zásahů koncového uživatele.

Vždy kontrolovat meze měřítka:

pole_x

Nastavená omezení kresby podle měřítka se vždy uplatňují, tj. i v případě nastavení mapy do stavu Zapnutá

Běžná priorita:

 

Umožní změnit pořadí vykreslování všech definovaných bloků v rámci legendy mapy.

Regulátor sytosti:

pole_x

Zobrazí v legendě regulátor sytosti kresby, uživatel může individuálně upravovat průhlednost kresby objektů.

 

Soubor: projekt_nastaveni_zaloka_styl.htm