2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl 

Popisky

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tematická kresba popisky slouží k popisování map. Při definici kresby je třeba určit, který sloupec datové tabulky tématu se použije jako zdroj textů popisek a styl, jakým se má popiska vysázet. Pomocí tohoto typu kresby je možno popsat například názvy zemí v geografické mapě, názvy měst nebo hodnoty výsledků měření, prováděných ve stanovených bodech. V případě čárové kresby je navíc možno přikázat, aby se popiska natočila podle směru čáry, což se hodí například u popisek komunikací nebo vodních toků.

V rámci definice stylu popisky je možno určit typ písma, jakým se má popiska vysázet, způsob zarovnání popisky vzhledem ke vztažnému geometrickému objektu. Lze definovat i více stylů popisky (Pořadí stylu) a konkrétní styl vybírat v závislosti na hodnotě zvoleného sloupce datové tabulky tématu (Výběr stylu podle); podle hodnot datových sloupců lze modifikovat výšku písma, tzv. úroveň popisky (pokud definujete úroveň popisky, lze přikázat filtrování, t.j. aby se zobrazovaly popisky jenom určité úrovně) nebo posunutí popisky vzhledem ke skutečným souřadnicím vztažného geometrického objektu.

dialog_popisky

V horní levé části dialogu je umístěno číslo stylu popisky (Pořadí stylu). Ve spodní levé části dialogu jsou umístěny parametry, které odpovídají vybranému stylu.

Na pravé straně dialogu jsou parametry, které jsou společné pro všechny definované styly.

V běžných případech stačí definovat jediný styl písma, další styly lze vytvářet stisknutím tlačítka [Nový]
but_novy
v horní části dialogu. Jednotlivé styly popisek jsou očíslovány celými čísly od nuly. nepotřebný styl lze odstranit tlačítkem [Smazat]
but_smazat

Parametry stylu popisky:

Písmo:

 

typ písma, který se má použít pro popisku. Při editaci pole si můžete vybrat ze seznamu písem instalovaných v počítači.

typografické parametry

pole_x

Tučné
Kurzíva
Podtržené
Přeškrtnuté

Barva:

 

barva textu, při editaci se zobrazí dialog Výběr barvy

Okraj:

 

barva okraje

 

but_[x]

tlačítko [x] zruší nastavenou barvu

Velikost:

 

výška textů popisky. Kladná hodnota udává výšku v tiskařských bodech (1 tiskařský bod = 1/72 palce, tedy asi 0.35 mm). Pokud zadáte kladnou výšku písma, popisky zůstávají stále stejně velké bez ohledu na měřítko mapy. Záporná hodnota udává výšku písma v jednotkách mapy, v takovém případě se velikost popisek mění podle aktuálního měřítka zobrazené mapy.

Úhel:

 

úhel natočení písma popisky. Hodnota pole udává úhel ve stupních, o který se má text popisky otočit v kladném matematickém smyslu (proti směru hodinových ručiček) oproti běžnému směru (zleva doprava). Tedy například úhel 90° určuje směr písma zdola nahoru a 180° zprava doleva (přičemž písmo je vzhůru nohama).

Horiz. zarovnat:

 

určuje, jakým způsobem se text vodorovně umístí vůči kotevnímu bodu (těžišti geometrického tvaru).

Levý okraj
Střed
Pravý okraj

but_sipka_dolu

Text je možno zarovnat na levý okraj (potom kotevní bod textu odpovídá levému okraji jeho prvního písmene), na pravý okraj (pak kotevní bod odpovídá pravému okraji posledního písmene textu) nebo na střed.

Vert.:

 

svislé zarovnání textu určuje, jakým způsobem se text svisle umístí vůči kotevnímu bodu.

Horní okraj
Střed
Dolní okraj

but_sipka_dolu

Text je možno zarovnat na horní okraj (pak kotevní bod odpovídá poloze horního okraje textu), na dolní okraj nebo na střed.

Text:

 

text do legendy. Pokud pole necháte prázdné, údaj o stylu popisky se v legendě nezobrazí.

 

but_3tecky

otevře editor textů pro mutace

Posuv souřadnic:

 

Skupina atributů umožňuje posunout umístění textu proti zarovnání na kotevní bod. Posunutím textu můžete dosáhnout lepšího grafického vzhledu, pokud výchozí umístění způsobuje například překrytí textu grafikou nebo jiné zhoršení jeho čitelnosti.

Jednotek mapy:

 

dvojice reálných čísel udává posunutí textu proti zarovnání na kotevní bod v jednotkách mapy v osách x a y. Skutečné posunutí se určí podle měřítka zobrazení mapy.

Tiskařských bodů:

 

dvojice reálných čísel udává posunutí textu proti zarovnání na kotevní bod v tiskařských bodech (nezávisle na měřítku mapy).

Dynamicky:

 

dvojice polí umožňuje zadat název sloupce nebo výraz číselného typu, jehož hodnota určí pro každý zobrazovaný text individuálně jeho posunutí v jednotkách mapy vůči výchozímu umístění.

 
Obecné parametry popisek

Umístění popisek:

but_sipka_dolu

určuje grafický kotevní objekt pro umístění textu.

Filtr geometrie:

but_sipka_dolu

Filtr záznamů:

but_sipka_dolu_red

 

Datové pole:

but_sipka_dolu_red

název datového sloupce nebo výraz určující zobrazovaný text.

Výška podle pole:

but_sipka_dolu_red

umožňuje dynamicky měnit výšku textu v závislosti na hodnotě zadaného datového sloupce nebo výrazu. Pokud je výraz zadán, určuje multiplikační konstantu, kterou se vynásobí zadaná základní výška písma.

Otáčet podle pole:

but_sipka_dolu_red

možňuje dynamicky měnit natočení textu v závislosti na hodnotě datového sloupce nebo výrazu. Pokud je zadán název sloupce nebo výraz, udává úhel ve stupních, o který se (v kladném matematickém smyslu, tedy proti směru hodinových ručiček) otočí každý zobrazovaný text oproti zadanému výchozímu úhlu natočení.

Výběr stylů podle:

but_sipka_dolu_red

datový sloupec nebo číselný výraz udává pořadové číslo stylu popisky (0, 1, 2,...). Pokud není zadán, použije se styl 0.

Úroveň pole podle:

but_sipka_dolu_red

datový sloupec nebo číselný výraz lze použít k filtraci zobrazovaných textů.

Rozsah:

 

udává minimální a maximální hodnotu úrovně, vytisknou se jenom ty popisky, kde vypočtená hodnota úrovně leží v tomto zadaném rozsahu.

Podél čáry:

pole_x

natočí text podle směru čáry v kotevním bodě (pouze pro čárové objekty).

Převracet

pole_x

v případě natáčení textu podél čáry zajišťuje, aby se text nezobrazil "vzhůru nohama" - pokud vypočtený úhel natočení leží mimo interval [-90°, +90°], otočí se o dalších 180°.

Náhled:

 

průběžně se zobrazuje grafická podoba textu popisky, podle aktuálně nastaveného stylu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_popisky.htm