2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl 

Grafy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu se definují parametry výsečových nebo sloupcových grafů, které se vykreslí na místa jednotlivých objektů v tématu. Grafy zobrazující velikost nebo poměr hodnot v zadané skupině sloupců datové tabulky.

Je možné vytvářet dva typy grafů:

Sloupcové grafy zobrazují hodnoty vybraných datových polí ve svislých sloupcích vedle sebe. Výška každého sloupce je přímo úměrná hodnotě datového pole v řádku datové tabulky tématu, odpovídající geometrickému objektu, u kterého se graf vykreslí. Parametry grafu jsou šířka a výška, přičemž před vykreslením se provede tzv. normalizace, kdy se přepočítávací poměr mezi hodnotami v datové tabulce a výškami sloupců grafu stanoví tak, aby sloupec odpovídající nejvyšší hodnodě měl přesně výšku, zadanou jako výšku grafu. Alternativně je možno direktivně nastavit název datového pole tématu nebo výraz, které se použije jako základna pro normalizaci sloupcového grafu.

Výsečové (koláčové) grafy slouží k zobrazení poměrů hodnot zvolených datových polí. Parametrem výsečového grafu je pouze jeho poloměr; pro každý geometrický objekt (řádek datové tabulky tématu) se pak zvolí takový přepočet datových hodnot na úhly výsečí, aby součet úhlů výsečí pro všechny datové sloupce dal právě plný úhel 360°. Navíc je možno přikázat, aby poloměr grafu nebyl pevný, ale měnil se ve stanoveném rozmezí podle hodnoty zvoleného datového pole.

Jednotky, v nichž se zadává výška, šířka a průměry grafů, odpovídají této konvenci: kladná hodnota udává rozměr v tiskařských bodech (1 tiskařský bod = 1/72 palce, tedy asi 0.35 mm). Pokud zadáte kladnou hodnotu rozměru, tento rozměr grafu zůstává stále stejný nehledě na měřítko zvětšení mapy. Záporná hodnota udává rozměr grafu v jednotkách mapy; v takovém případě se velikost grafu mění podle aktuálního měřítka zobrazené mapy.

 

dialog_grafy

dialog_grafy_pie_cast

Hlavní část dialogu tvoří tabulka datových sloupců, z jejichž údajů je graf vykreslován. Do této tabulky je možno přidávat nové datové sloupce, upravovat parametry nebo rušit nepotřebné řádky. Při editaci pomocí myši jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši na určitý řádek tabulky nastavíte na tento řádek kurzor; dvojitým kliknutím otevřete řádek pro editaci, kdy můžete upravit zadanou hodnotu, vybrat barvu a pod.. Editaci dialogu ukončíte klávesou Enter, případně ji můžete stornovat klávesou Esc.

Nový řádek do tabulky vložíte klávesou Insert, případně pomocí lokální nabídky, která se rozbalí, pokud v prostoru tabulky stisknete pravé tlačítko myši. Obdobně můžete stávající řádek odstranit klávesou Delete.

dialog_grafy_mk

 

Nadpisy jednotlivých sloupců tabulky slouží jako tlačítka, jimiž můžete vyvolávat funkce týkající se sloupců. Kliknutím na záhlaví sloupce Hodnota je možné přidat všechny sloupce ze zdrojového souboru a jednotlivě odstranit sloupce pro graf nepotřebné, nebo je možné přidávat sloupce jednotlivě.

dialog_grafy_pridat_sloupce

Hodnota:

but_sipka_dolu

název datového sloupce, nebo výraz jehož hodnota se zobrazí v grafu.

Pomocí klávesových zkratek Alt+kurzor nahoru a Alt+kurzor dolů můžete upravit pořadí řádků tabulky a měnit tak zobrazení v grafu. U sloupcového grafu první řádek tabulky odpovídá levému sloupci grafu; u výsečového grafu začíná výseč prvního sloupce pod geometrickým úhlem 0°, tedy směrem na východ, a jde v kladném matematickém směru (proti směru hodinových ručiček) až ke svému koncovému úhlu, kde následuje výseč odpovídající druhému sloupci tabulky.

Do pole můžete vybrat některý z číselných sloupců datové tabulky tématu, nebo zadat obecný matematický výraz. Pokud kliknete myší na nadpis sloupce tabulky, program vám nabídne automatické přidání všech číselných sloupců datové tabulky do grafu. Tato možnost je výhodná v případech, kdy chcete datových sloupců do grafu vložit větší počet, takže je jednodušší nejprve do něj přidat všechny a pak odstranit nežádané sloupce, než sloupce přidávat do tabulky po jednom.

Barva:

 

barva sloupce nebo výseče grafu. Kliknutím na nadpis sloupce, se vyvolá dialog Barva, kterým se nastaví barvy všech řádků, kliknutím na pole v řádku se aktivuje dialog pro výběr barvy.

Popis:

 

individuální popis sloupce v legendě. Pokud popisku určitého sloupce nezadáte, zobrazuje se v legendě přímo název datového sloupce nebo zadaný výraz. Kliknutím na záhlaví je možné zrušit všechny individuálně nastavené popisky.

Maska mutací:

 

maska mutací, ve kterých je tento sloupec považován za veřejný. Lze tím např. odlišit, že v české a anglické verzi určitého projektu se bude popisný text zobrazovat vždy v příslušném jazyce.

Poloha grafů:

but_sipka_dolu

Filtr:

but_sipka_dolu

 

Filtr záznamů:

but_sipka_dolu_red

 

Rozměry:

 

určuje šířku a výšku zobrazení sloupcového grafu, do kterého budou hodnoty proporčně upraveny.

Kladná šířka udává rozměr grafu v tiskařských bodech, záporná šířka v jednotkách mapy. Šířka jednotlivého sloupce grafu se určí jako podíl této celkové šířky a počtu datových sloupců grafu.

Výška udává celkovou výšku grafu, tedy výšku sloupce odpovídajícího maximální hodnotě v databázi ze všech datových sloupců, přítomných v grafu (pokud není zadáno pole pro normalizaci), respektive výšku odpovídající hodnotě normalizačního pole v daném řádku datové tabulky tématu.

Min. max. velikost:

 

výsečový graf je zobrazen podle nastavení v poli maximální velikost (kladná hodnota udává poloměr v bodech, zatímco záporná hodnota udává poloměr v jednotkách mapy). Omezení na minimální a maximální průměr grafu je použito, pokud je rozměr ovlivňován také učením řídícího pole v následujícím atributu.

Velikost podle pole:

but_sipka_dolu_red

zadané datové pole ovlivňuje velikost výsečového grafu s omezením minimálního a maximálního zobrazeného průměru.

Přepočítávací poměr mezi datovou hodnotou a poloměrem grafu se stanoví tak, aby maximální hodnota zvoleného datového sloupce odpovídala nastavenému maximálnímu poloměru grafu. Pokud pro některý záznam v datové tabulce je hodnota datového sloupce příliš malá a po přepočtu je poloměr výsečového grafu menší než zadaná minimální velikost, zobrazí se výsečový graf v této minimální velikosti. Zabrání to nečitelnému zobrazení příliš malých grafů.

Normalizovat podle:

but_sipka_dolu_red

zadané datové pole ovlivňuje velikost sloupcového grafu

Pokud pole není zadáno, přepočítávací poměr hodnot datových sloupců na výšky sloupců grafu se stanoví tak, aby zadané výšce grafu odpovídala maximální hodnota ve všech těchto sloupcích. Pokud je v poli některý z číselných sloupců datové tabulky nebo výraz, provádí se normalizace pro každý řádek databáze zvlášť; fyzická výška sloupce grafu se pak spočítá jako řídicí hodnota krát výška grafu děleno normalizační hodnota

Pokud není u sloupcového grafu zadána hodnota nebo výraz pro normalizaci, vypočte se automatická normalizace pouze podle těch položek, které přímo odkazují na datové sloupce - výrazové položky se ignorují. Pokud všechny položky grafu obsahují výrazy, použije se normalizační hodnota 1 (předpokládá se, že hodnoty všech výrazů jsou v rozsahu 0-1).

Barva okraje:

 

barva ohraničení výsečí nebo sloupců grafu. Kliknutím na pole v řádku se aktivuje dialog pro výběr barvy.

 

but_x

tlačítko [x] zruší zobrazení barvy

Náhled:

 

zobrazuje graf podle aktuálně zadaných parametrů. Oblast náhledu také slouží jako tlačítko pro přepínání mezi sloupcovým a výsečovým typem grafu.

 

Soubor: projekt_nastaveni_grafy.htm