2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Spojení 

Vlastnosti spojení

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

V dialogu lze definovat spojení mapového tématu s jinou tabulkou. Spojení probíhá tak, že ke každému řádku původní datové tabulky tématu se připojí ten řádek z připojované tabulky, ve kterém je hodnota zvoleného datového sloupce, skupiny sloupců nebo výrazů rovna hodnotě určeného datového sloupce nebo výrazu vyhodnoceného pro řádek původního tématu. Obdobně jako mapová témata, i připojované tabulky mohou patřit do různých datových zdrojů (dbf tabulky, databázové tabulky, archiv).

dialog_spojeni_vlastnosti

Dialog obsahuje tři hlavní oblasti: horní část je určená k volbě připojovaného datového zdroje. Pod ní je oblast pro definici spojovacích podmínek, dolní část dialogu ukazuje datové sloupce a umožňuje provádět úpravy a definovat vlastní výrazové datové sloupce.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do seznamu Podmínky spojení, zobrazí se lokální nabídka:

mk_vlozit_opravit_posunout

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do seznamu Datové sloupce, zobrazí se lokální nabídka:

mk_novy_edit_smazat

 

Typ dotazu:

but_sipka_dolu

určuje druh datového zdroje, ze kterého se mají načítat připojená data. Současná verze WebMapu podporuje následující datové zdroje:
 

shape/dbf

obrázky

SQL

binární

archiv

DXF

VFK

GPX

SDE

WMS

DB spojení:

but_sipka_dolu

název spojení, které se má použít pro navázání komunikace s vybraným datovým zdrojem. Spojení lze definovat v dialogu Vlastnosti projektu.

Objekt:

 

připojovaná tabulka.

 

but_slozka

tlačítkem lze otevřít tabulku ze souborového systému nebo z databáze Oracle (v tom případě ze nejprve provede přihlášení k databázovému serveru a poté program nabídne seznam tabulek a pohledů, které jsou v databázi k dispozici).

Pokud tabulku otevřete z diskového souboru, program zkontroluje, zda se složka s tabulkou nachází v podstromu některé z cest souborů, zadaných v dialogu Vlastnosti projektu. Pokud ano, zapamatuje se v projektu pouze relativní cesta k tabulce; pokud se vybraná tabulka nachází mimo tyto složky, zapamatuje se v projektu úplná cesta.

Pokud chcete přenášet mapové projekty mezi více počítači, je výhodnější používat relativní cesty; při přenosu souboru pak stačí na cílovém počítači pomocí dialogu Vlastnosti projektu určit složku (složky), ve kterých jsou soubory umístěny, a program téma ihned uvidí.

Prefix:

 

řetězec zapsaný v tomto poli se předřadí jako předpona názvům všech sloupců z připojené tabulky. Prefix je vhodné využít především v situacích, kdy k tématu připojujete datové tabulky nebo větší počet tabulek se stejnými názvy sloupců, aby bylo možné tyto sloupce od sebe odlišit.

Filtr:

 

filtrem je možno zkrátit výběr řádků z připojované tabulky. Filtr může obsahovat libovolný výraz, který smí obsahovat jako proměnné názvy sloupců připojované tabulky. Výraz se vyhodnotí pro každý řádek tabulky a pokud jeho výsledkem je logická hodnota pravda (výraz není null, pokud je číselný, tak musí být nenulový, pokud jde o řetězec, musí být neprázdný), řádek tabulky se použije při vytváření spojení; pokud výsledkem výrazu je logická hodnota nepravda (výraz je null, nula nebo prázdný řetězec), řádek připojované tabulky se ignoruje.

Spojovat dotazy

pole_x

pro některé datové zdroje je možné kombinovat dotazy do základní a připojené tabulky a zrychlit tak dotazování. Pokud například máte GIS data v databázi SDE a připojíte k takové tabulce jinou tabulku z téhož back-endového databázového serveru, jako používá tato SDE databáze, lze v mnoha případech vyhledat zároveň základní i připojená data jediným SQL příkazem; v tomto případě se logika spojení celá vyhodnotí v rámci databázového serveru a v případě jeho vhodného vyladění způsobí rychlejší vrácení požadovaných výsledků.

Vnitřní spojení

pole_x_prazdne

pokud je tato volba vypnutá (běžný případ), zpracovávají se připojené tabulky jako tzv. outer join; pokud k určitému objektu ze základní tabulky není nalezen žádný protějšek v připojené tabulce, základní objekt zůstává nezměněn a v jeho datovém řádku jsou ve sloupcích z této připojené tabulky prázdné hodnoty,

 

pole_x

pokud je aktivováno vnitřní spojení, objekty bez připojených řádků se ignorují, virtuálně jakoby zmizí ze základního tématu.

Detail (1:n)

pole_x

pokud je aktivní tato volba, připojená tabulka se chápe jako tzv. detailní. To znamená, že jedné kombinaci hodnot ze základní datové tabulky tématu může odpovídat více řádků z připojené tabulky. V tom případě se při výpisu vybraných hodnot data detailních sloupců nevypisují; zobrazí se v samostatném výpisu až při vyvolání detailu pro zvolený řádek datové tabulky.

Název detailu:

 

pokud je zapnuta volba Detail (1:n), je možné zadat jeho popisný název. Popisný název se zobrazuje v detailní webové stránce s výsledkem dotazu jako nadpis oddílu týkajícího se hodnot z tohoto detailního spojení.

 

but_3tecky

otevře editor textů pro mutace

Prázdný seznam:

but_sipka_dolu

 

 

 

 

but_3tecky

 

Podmínky spojení:

 

Podmínky spojení se používají pro výběr připojovaného objektu. Jedná se o sadu rovností, které musí všechny pro připojovaný objekt platit. Sloupec Tematická tabulka určuje hodnotu na straně tematické tabulky, sloupec Připojená tabulka hodnotu v připojované tabulce. Sloupec Nativní udává způsob vyhodnocování podmínek spojení: podmínky, které jsou označeny jako nativní, se vyhodnocují v rámci datového zdroje připojené tabulky. Pokud je například připojena tabulka databáze Oracle, vyhodnocují se tyto podmínky spojení dotazem SQL serveru. Naproti tomu podmínky, které nejsou označeny jako nativní, se vyhodnocují až v rámci dalšího zpracování dat v systému WebMap. Pomocí vhodného nastavení příznaků nativních spojovacích podmínek je možno přizpůsobit optimální rychlost zpracování vlastnostem určité tabulky a databázového zdroje. Obě hodnoty mohou buď odkazovat přímo na datové sloupce příslušné tabulky, nebo mohou obsahovat matematický výraz. Tento matematický výraz může pomocí identifikátorů názvů datových sloupců přistupovat k tabulkovému záznamu tematické (levá strana) nebo připojované (pravá strana) tabulky. V případě sloupce Připojená tabulka u nativních podmínek syntaxe výrazu odpovídá příslušnému datovému zdroji: pokud je datovým zdrojem tabulky tabulka nebo dotaz do databáze SQL, odpovídá syntaxe příslušnému dialektu jazyka SQL. U ostatních podmínek a u sloupce Tematická tabulka syntaxe výrazů odpovídá vnitřnímu výrazovému kalkulátoru systému WebMap.

Výsledná tabulka má charakter tzv. vnějšího spojení; Pokud v připojované tabulce splňuje podmínky spojení několik řádků, použije se pouze první z nich. Pokud v připojované tabulce není odpovídající řádek nalezen, připojí se k řádku tabulky tématu místo řádku připojované tabulky řádek prázdných hodnot. Počet řádků tabulky tématu se tedy provedením spojení nezmění (pokud nepoužijete filtr základní tabulky).

Tématická tabulka

but_sipka_dolu_red

 

Připojená tabulka

but_sipka_dolu_red

 

Datové sloupce:

 

V tabulce v dolní části dialogu můžete definovat nové sloupce pomocí definičních výrazů nebo některé sloupce ze spojení odstranit. U každého datového sloupce jsou uvedeny jeho vlastnosti (datový typ a šířka) a způsob, jakým se má se sloupcem naložit.

Sloupec

 

název sloupce připojené datové tabulky

Zpracovat

but_sipka_dolu

-ignorovat sloupec připojované tabulky

-použít sloupec beze změny

-výpočet zadaného výrazu (virtuální sloupec)

Typ

but_sipka_dolu

typ datového pole (zadává se jen u virtuálních sloupců)

Šířka

 

počet znaků datového pole (zadává se jen u virtuálních sloupců)

Desetinná

 

počet desetinných míst datového pole (zadává se jen u virtuálních sloupců číselného typu)

Výraz

 

virtuální sloupec se získá výpočtem zadaného výrazu. Výraz smí obsahovat odkazy na všechny sloupce výsledné tabulky a zdrojových tabulek. V případě duplicitních jmen lze upřesnit název pomocí tečkové notace název_tabulky.název_sloupce.Při definici nového výrazového sloupce je třeba určit požadovaný datový typ, maximální počet znaků, počet desetinných míst a definiční výraz sloupce.

 

Soubor: projekt_nastaveni_vlastnosti_spojeni.htm