2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl > Tématická kresba 

Vytvořit intevaly

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pomocí dialogu můžete vytvořit seznam intervalů pro intervalovou kresbu podle skutečných hodnot v datové tabulce tématu. Po vyvolání dialogu se spočítá statistika datového pole tématu a její výsledky se zobrazí v dialogu spolu s návrhem optimálního kroku, horní a dolní meze intervalové kresby.

dialog_styl_kresby_vytvorit_intervaly

Horní polovina dialogu obsahuje statistický výpočet datového pole:

Minimum: minimální hodnota pole.

Maximum: maximální hodnota pole.

Průměr: aritmetický průměr hodnot pole.

Odchylka: směrodatná odchylka souboru číselných hodnot.

Pole ve spodní polovině dialogu slouží k nastavení mezí a kroku vytvářených intervalů.

Dolní mez: hodnota prvního kroku (minimální hodnota). Při vstupu do dialogu se stanoví zaokrouhlením minimální hodnoty datového pole. Změnou hodnoty můžete docílit nastavení libovolného počátečního kroku intervalů. Když hodnotu měníte, automaticky se aktualizuje pole Krok.

Horní mez: hodnota posledního kroku (maximální hodnota). Při vstupu do dialogu se stanoví zaokrouhlením maximální hodnoty datového pole. Jinak můžete nastavit libovolnou požadovanou horní mez souboru intervalů. Při změně hodnoty se automaticky aktualizuje pole Krok.

Krok: velikost kroku. Při vytváření intervalů se interval mezi zadanou minimální a maximální hodnotou rovnoměrně rozdělí na podintervaly o velikosti tohoto kroku. Při vstupu do dialogu se nastaví na rozumnou zaokrouhlenou hodnotu tak, aby počet dělení intervalu byl mezi 5-10. Při změně hodnoty se automaticky aktualizuje hodnota pole Počet - logicky při zmenšování kroku se počet dělení intervalu zvyšuje a naopak.

Počet dělení: počet dělení intervalu. Při vytváření intervalů tato hodnota udává počet dělení základního intervalu mezi minimální a maximální hodnotou. Při vstupu do dialogu se nastaví podle automaticky zvolené hodnoty kroku (viz předchozí bod). Při změně hodnoty se automaticky aktualizuje velikost kroku.

Vyšší hodnoty

 

Soubor: projekt_nastaveni_vytvoit_intevaly.htm