2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Nastavení > Mapa témat > Vlastnosti mapového tématu > záložka: Styl 

Tématická kresba

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dialog Mapa stylů nastavuje parametry tématické kresby, které je řízena hodnotami datových polí, připojených ke grafickým objektům.

Při zobrazení mapy se postupně vykreslují jednotlivé grafické objekty (body, úsečky nebo vyplněné oblasti). Styl kresby každého objektu se určí podle hodnoty zvoleného datového pole tématu nebo zadaného matematického výrazu. Pro jednotlivé styly je možné definovat omezení rozsahu měřítka, ve kterém se objekty s tímto stylem smí vykreslit.

dialog_styl_kresby_mapa_plochy

Tabulka stylů

Hlavní část dialogu tvoří tabulka stylů; do této tabulky je možno přidávat nové styly, upravovat existující styly a jim odpovídající hodnoty nebo rušit nepotřebné styly. Při editaci pomocí myši jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši na určitý řádek tabulky nastavíte na tento řádek kurzor; dvojitým kliknutím otevřete řádek pro editaci, kdy můžete upravit zadanou hodnotu nebo odpovídající styl. Editaci řádku ukončíte klávesou Enter, případně ji můžete stornovat klávesou Esc.

Nový řádek do tabulky vložíte klávesou Insert, případně pomocí lokální nabídky, která se rozbalí, pokud v prostoru tabulky stisknete pravé tlačítko myši. Obdobně můžete stávající řádek odstranit klávesou Delete.

dialog_styl_kresby_mapa_mk

 

Nadpisy jednotlivých sloupců tabulky slouží jako tlačítka, jimiž můžete vyvolávat funkce týkající se sloupců. V tabulce se zobrazí odlišné sloupce podle atributů pro různý typ kresby:

Bodová kresba
dialog_styl_kresby_bod_tab

Čárová kresba
dialog_styl_kresby_cara_tab

Výplňová kresba (kresba ploch)
dialog_styl_kresby_plochy_tab

 

Hodnota:

 

mezní hodnota intervalu v případě intervalové kresby; v případě tabulkové kresby obsahuje konkrétní hodnotu, pro kterou se má styl použít. Kliknutím na nadpis sloupce v intervalovém režimu vyvoláte dialog Vytvořit intervaly, pomocí něhož můžete vytvořit dělení intervalu automaticky podle skutečných hodnot datového pole (v takovém případě je nejprve třeba zadat řídicí datový sloupec nebo výraz, na jehož hodnotě je intervalová kresba založena). V tabulkovém režimu kliknutím na nadpis sloupce naplníte tabulku všemi různými hodnotami sloupce (výrazu).

Bodová kresba

Značka:
Velikost:
Barva:

Okraj:

Úhel:

 

viz Mapa stylů pro bodovou kresbu

Čárová kresba

Typ čáry:
Šířka:
Barva:

 

viz Mapa stylů pro čárovou kresbu

Výplňová kresba

Výplň:

 

typ výplně oblasti je možno vybrat z palety výplňových vzorků (tečkované vzory, čárové šrafy). Kromě vzorků paleta výplní obsahuje speciální výplně - plný vzorek (oblast se celá vyplní zvolenou barvou výplně) a prázdný vzorek (nakreslí se pouze obrys oblasti, oblast se nevyplní). Pokud kliknete na nadpis sloupce, zobrazí se lokální nabídka, pomocí které můžete vybrat společný typ výplně, který se použije pro všechny řádky tabulky.

Barva:

 

barva výplně. Kliknutím na nadpis sloupce, se vyvolá dialog Barva, kterým se nastaví barvy všech řádků, kliknutím na pole v řádku se aktivuje dialog pro výběr barvy.

Okraj:

 

barva okraje. Obdobně jako v případě barvy vnitřku symbolu je možné upravovat barvy jednotlivých symbolů pomocí běžného dialogu pro výběr barvy, nebo kliknutím na nadpis sloupce vyvolat dialog Barva a nastavit barvu pro všechny symboly v tabulce (na stejnou hodnotu nebo na barevný přechod).

Šířka okraje:

 

šířka čáry. Kliknutím na nadpis sloupce vyvoláte dialog Gradient, pomocí něhož lze vytvořit v tabulce lineární přechod mezi zadanými dvěma velikostmi.

Styl okraje:

 

nastaví styl čáry pro jednotlivé řádky nebo celou tabulku pokud se aktivuje kliknutím na nadpis sloupce.

Od měřítka:

 

minimální měřítko, pro které se objekty tímto stylem vykreslí. Pokud není minimální měřítko zadáno, vykreslí se objekty v libovolně malém měřítku.

Do měřítka:

 

maximální měřítko, pro které se objekty tímto stylem vykreslí. Pokud není maximální měřítko zadáno, vykreslí se objekty v libovolně velkém měřítku.

 

but_fajfka

zapne nebo vypne zobrazení kresby v tématu

 

but_a

 

but_uhel

 

 
Nastavení vlastností vybraného sloupce:

Popiska:

 

popis hodnoty nebo intervalu do legendy. Pokud popis nezadáte, použije se do legendy text zadané hodnoty (v tabulkovém režimu), případně se automaticky sestaví text obsahující meze intervalu (v intervalovém režimu).

 

but_sipka_vpravo

Kliknutím na šipku nebo nadpis sloupce můžete všem řádkům odebrat ručně zadaný popis hodnoty, pokud tuto funkci provedete, všechny popisy se vynulují a program bude nadále vytvářet legendu automaticky.

 

but_3tecky

otevře editor textů pro mutace

Maska mutací:

but_mutace_plus
but_mutace_minus

maska mutací, ve kterých je tento sloupec považován za veřejný. Lze tím např. odlišit, že v české a anglické verzi určitého projektu se bude popisný text zobrazovat vždy v příslušném jazyce.

Umístění popisek:

 

 

Filtr:

but_sipka_dolu

Definice výchozí polohy kresby podle geometrických zákonitostí.

Filtr záznamů:

but_sipka_dolu_red

nastaveným stylem se zobrazí jen záznamy odpovídající filtru

Řídící hodnota:

but_sipka_dolu_red

určuje datové pole tématu nebo výraz, podle jehož hodnoty se při vykreslování vybírá z tabulky příslušný styl kresby. Lze vybrat ze všech sloupců, které jsou v tématu k dispozici.

K úhlu přičíst hodnotu:

but_sipka_dolu_red

datové pole tématu nebo výraz, jehož hodnota se při vykreslování přičte k úhlu natočení značky (v úhlových stupních). Pole má význam pouze tehdy, pokud téma obsahuje bodovou kresbu. Navíc je možno tímto způsobem otáčet pouze znaky vybrané ze stylů písma; standardní značky se neotáčejí.

Velikost násobit hodnotou:

but_sipka_dolu_red

datové pole tématu nebo výraz, jehož hodnotou se při vykreslování vynásobí zadaná velikost symbolu nebo šířka čáry.

Limit:

 

pole určuje horní mez součinitele; větší hodnoty součinitele se nahradí touto hodnotou.

Přidávat styly:

pole_x

pokud se v datovém zdroji objeví nová hodnota v zápisu řídícího sloupce, přidá se nová položka stylu automaticky

(výchozí paleta)

zvolená paleta barev pro zobrazení stylu, obsahující i návrh barev pro automaticky přidané styly

Index v paletě

 

počáteční hodnota volné barvy, která bude použita pro další automaticky přidaný styl. Hodnota se po přidání stylu upraví.

 

but_odstranit_auto

Odstraní automaticky přidané styly

 
Přepínač určuje režim práce symbolické kresby.

Intervaly

but_radio_1

hodnoty v tabulce určují mezní hodnoty, které rozdělují škálu hodnot datového pole tématu na podintervaly; každému z těchto podintervalů odpovídá určitý styl kresby, který se použije pro grafický objekt, pokud hodnota odpovídajícího datového pole leží v tomto podintervalu.

Tabulka

but_radio_1

hodnoty v tabulce obsahují konkrétní výčtové hodnoty datového pole tabulky, pro které se má použít zvolený styl kresby.

 

but_filtruj_styly

Automatický filtr:

 

 

Ukázka:

 

Pole ukazuje náhled symbolu, čáry nebo oblasti pro řádek tabulky symbolů, na kterém je kurzor. Pokud je velikost symbolu nebo šířka čáry zadaná v tiskařských bodech, zobrazuje se symbol v této velikosti. Pokud je velikost zadána v jednotkách mapy, použije se v náhledu pevná nominální velikost, protože skutečná velikost závisí na měřítku zobrazení mapy a není ji tedy možno obecně předvést.

 

Soubor: projekt_nastaveni_mapa_stylu.htm