2. část: Práce s projektem > Projekt > menu: Soubor 

Exportovat nebo importovat filtrovaný projekt

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dialog umožňuje export dat projektu pro jiné užití nebo pravidelnou aktualizaci dat v projektu importem ze Zdrojové cesty. Aby mohl import regulérně probíhat, musí ve zdrojové cestě existovat data uložená ve stejně nazvaných složkách a s názvy souborů shodnými s daty využívanými mapovým projektem - datové zdroje pro mapu témat a mapové pohledy. V tomto smyslu dialog umožní nastavit dvě varianty akce:

1.Proběhne export projektu a v něm užitých dat pro jednotlivé uživatele způsobem odpovídajícím detailnímu nastavení.

2.Data ze Zdrojové cesty jsou zkopírována do Složek souborů definovaných ve Vlastnostech projektu: Spojení. Tím dojde k aktualizaci dat aktuálního mapového projektu. Po této akci je služba restartována.

Data (vektory i rastry) jsou vybírána pro uživatele podle geografické příslušnosti a ukládána do definovaného adresáře. Vektorové objekty jsou vybírány průnikem s nastaveným polygonem nebo omezujícím obdélníkem, definujícím zájmové území příslušného uživatele - nejsou modifikovány (fyzicky ořezány). Exportu podléhají soubory dbf, shp, shx, prj, sbn, sbx, xml.

 

editor_m_exportovat

Uživatelé

 

seznam uživatelů definovaných v dialogu Přístupová práva.

 

pole_fajfka

výběr uživatelů, kterým bude export/import projektu a dat připraven.

Řídící soubor 

 

soubor s koncovkou .wcf, ve kterém jsou ukládány informace o realizovaných exportech. V kombinaci s Exportovat jen změněné soubory lze upřesnit podmínky exportu. Při jejím zaškrtnutí nebudou zdrojová data exportována opakovaně, pokud se nezměnila.

Cílová složka 

but_slozka

složka, do které se budou ukládat exportovaná data.

Výstupní GIS formát 

but_sipka_dolu

formát ve kterém budou exportovaná data ukládána (aktuálně ESRI shapefile a archiv WebMap).

Filtrovat rastrová data

pole_x

exportuje rastrová data.

Filtrovat vektorová data

pole_x

exportuje vektorová data.

Připojit uživatelská jména k názvům souborů

pole_x

k exportovaným wm3 souborům připojí uživatelská jména ze seznamu uživatelů.

Ignorovat obecné meze mapy

pole_x

umožňuje exportovat i data, která jsou mimo rozsah obecných mezí mapy.

Automaticky přepsat stávající soubory

pole_x

pokud v cílové složce existují exportované soubory identického jména, budou při následujícím exportu přepsány soubory novými.

Převést všechny rastry do formátu hrr 

pole_x_prazdne

umožňuje export rastrů v nativním formátu nebo všechny převádí do formátu hrr.

 

pole_x

 

Všechny soubory do jediného adresáře 

pole_x

exportuje všechny soubory do jediného adresáře.

Přidat časovou známku před názvy souborů 

pole_x

před názvy exportovaných souborů přidává časovou známku ve formátu 1267401900_NazevSouboru.

Ignorovat chybějící soubory 

pole_x

umožňuje pracovat s projektem, který má v mapě témat namapovaná data vložená do mapových pohledů, která ale na disku fyzicky neexistují.

Zdroj. čas. známky

pole_x

pokud mají vstupní soubory časovou známku a tato nemá být propagována do cílových dat, pak lze využitím tohoto nastavení časovou známku odstranit.

oddělovač

 

použitý oddělovač polí v časové známce.

Zvětšit extenty [m]

 

data pro jednotlivé uživatele se vybírají jako objekty, které se protnou s omezujícím polygonem nebo obdélníkem objektu na nějž je uživatel vázaný. Tento omezující hranici lze pro potřeby výběru dat do exportu virtuálně zvětšit.

Uživatelé z vrstvy 

 

slouží pro definici datové vrstvy, která nese informace o uživatelích.

Datový zdroj
Spojení

but_sipka_dolu

identické s datovými zdroji ve Vlastnosti projektu: Spojení.

Objekt

but_slozka

datová vrstva, která nese informace o uživatelích.

Souřadnice

but_sipka_dolu

nativní geografické souřadnice této vrstvy.

Uživatelské jméno

but_sipka_dolu

název atributu, který nese uživatelská jména jednotlivých uživatelů.

Export po souborech

 

umožňuje exportovat pouze podmnožinu dat z množiny dat v projektu používaných.

Exportovat jen změněné soubory

pole_x

exportuje pouze soubory, které se od posledního exportu změnily (ať již došlo ke změně nástrojem pro export načtením dat ze zdrojové cesty, nebo změnou dat využívaných v mapovém projektu provedenou nezávisle na WebMapu). Informace o vlastnostech souborů zpracovaných již proběhnutími exporty se uchovávají v souboru <NazevProjektu>.wcf,

 

pole_x_prazdne

exportuje všechna data použitá ve stromu map.

Exportovat dle zdrojového stromu

pole_x

1.Ze zdrojové cesty načte data do aktuálních datových zdrojů, se kterými Projekt pracuje pro vykreslování map.

2.Do Cílové složky exportuje pouze taková data, která byla ve složkách Zdrojové cesty a byla rozdílná od dat ve stromu, se kterými Projekt pracuje pro vykreslování map. Nekontroluje cílovou složku na přítomnost dat, která nejsou přítomna ve složce zdrojové.

 

pole_x_prazdne

Navíc zkontroluje cílovou složku na přítomnost dalších dat, pokud v ní chybí data, která existují v datových zdrojích sloužících pro vykreslování map, pak do cílové složky provede export i pro tato data, přestože nebyla ve složce Zdrojové cesty.

Odstranit změněné soubory ze zdroje

pole_x_prazdne

 

po provedení exportu mohou data ve Zdrojové cestě zůstávat,

 

pole_x

nebo být smazána.

Datový zdroj
Spojení
Zdrojové cesty

 

Určuje cestu (možno jak absolutní, tak relativní) ke zdrojovým datům, která budou do začleněna do projektu a exportována do Cílové složky.

Plánování exportu

 

 

Aktivovat plánování

pole_x_prazdne

čeká na ruční spouštění exportu,

 

pole_x

bude probíhat automaticky dle dále nastaveného časování.

Spustit po restartu

pole_x

export e vázaný na restart služby.

Od data
Do data

 

termín ve kterém budou exporty probíhat.

Perioda (dnů)

 

s jakou periodou bude k exportu docházet.

Den +
Hodina
Minuta

 

lze přidat další exporty a tím zkrátit periodu.

 

but_exportovat

provede Export dle posledního uloženého nastavení.

 

but_zavrit

zavře dialog a uloží nastavení.

 

Soubor: projekt_soubor_exportovat_filtrovany_projekt.htm