3. část: Publikace projektu 

URI parametry

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

WebMap v režimu internetového serveru poskytuje data klientským aplikacím (např. standardnímu apletu v jazyce Java, vestavěnému do WebMapu). Při této komunikaci se používá jednoduchý protokol, který je možno využít i mimo rámec propojení WebMapu se standardním apletem, například zobrazením mapových sestav z projektu WebMap na externích webových stránkách.

Základní komunikační koncept spočívá v tom, že klientská aplikace položí dotaz na server, který zakóduje jako URI dotaz na dynamickou stránku. Při přímém dotazování na port serveru WebMap vypadá struktura dotazu takto:

http://<server>:<port>/<projekt>?var1=data1&var2=data2&var3=data3...

V případě instalace se serverem IIS je situace obdobná, pouze úvodní část URI odpovídá virtuálnímu adresáři a názvu ISAPI modulu předávajícímu dotaz do (jednoho nebo více) webmapových serverů:

http://<server>/<virtuální adresář>/wisapi.dll?var1=data1&var2=data2&var3=data3...

V případě spouštění projektů přes server IIS je třeba nejprve soubor wisapi.dll nainstalovat do fyzické složky odpovídající ve webovém serveru veřejné virtuální složce.

Názvy proměnných var1, var2, var3... jsou tvořeny písmeny, číslicemi a podtržítky, přičemž malá a velká písmena se nerozlišují. Hodnoty parametrů jsou tzv. URL-enkódovány, t.j. znak mezera (ASCII kód 32) se nahradí znakem + (plus) a všechny ostatní ASCII znaky kromě písmen a číslic se nahradí posloupnostmi %ab, kde ab je dvojice šestnáctkových číslic určujících ASCII kód požadovaného znaku (v rozsahu %00 až %FF - 255). Například znak 'nový řádek' je kódován znaky %0A.

Přehled obvyklých kombinací proměnných v dotazu:

Obvyklý dotaz, zasílaný na server WebMap, se skládá z těchto kombinací proměnných:

<adresa_serveru>

 

adresa mapového serveru

GEN=

MAP

generuje mapu

 

IMG

generuje obrázek mapy

 

LST

generuje výpis objektů z mapy

TS=

číslo vrstvy nebo alias

označení aktivní vrstvy pro vyhledávání

QY=

A

O

obecné vyhledávání

 

I

geografický dotaz

 

R

N

alfanumerické datové dotazy

podle rozsahu

 

C

D

relační dotazy

 

E

F

prázné / vyplněné hodnoty

 

T

L

textové dotazy

 

X

vyhledávání podle ROWID

QI=

 

Rozsah zobrazení vyhledaných objektů

 

-1

0...n

zobrazí všechny vyhledané hodnoty

zobrazí postupně první (QI=0) až n-tou vyhledanou položku

Z=

např: 2E-4 (1:5000)

měřítko mapy

 

Soubor: uri_parametry.htm