3. část: Publikace projektu > URI parametry > GEN: Operace a jejich parametry > Operace s mapou > GEN=IMG 

TM

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

maska pro zobrazení témat.

Maska je řetězec, jehož jednotlivé znaky udávají příznaky zobrazení pro témata mapy. Pokud znaky řetězce indexujeme od nuly, znak s indexem n odpovídá tématu s identifikačním číslem n. Identifikační čísla map zjistíte pomocí funkce FTL.

Pro vektorová témata obsahuje řetězec znak 0, 1 nebo A, udávající, že se téma nemá vykreslovat / má vykreslovat vždy / má vykreslovat v závislosti na měřítku. Pro rastrová témata obsahuje řetězec písmeno udávající sytost rastru: A=0%, B=5%, C=10%, D=15%, E=20%, F=25%, G=30%, H=35%, I=40%, J=45%, K=50%, L=55%, M=60%, N=65%, O=70%, P=75%, Q=80%, R=85%, S=90%, T=95%, U=100%.

Pokud parametr TM není v dotazu přítomen nebo je kratší než index tématu, vykreslí se téma podle implicitního nastavení v mapovém pohledu.

Snažší způsob zadávání parametrů pro zobrazení nebo nezobrazení témat mapy je pomocí aliasů mapového tématu. Syntax příkazu je jednoduchý, zobrazení mapového tématu (znak *):

TM=*název_tématu

vypnutí (nezobrazení) tématu (znak /):

TM=/název_tématu

Parametry lze řadit za sebou:

TM=*název_tématu1*název_tématu2/název_tématu3

Příklad:

jako poněkud extrémní ilustraci použijeme malý obrázek generovaný v příkladu pro nastavení šířky a výšky, kde byly při malé velikosti obrazu extrémně velké nadpisy:

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=200&H=150

img_priklad2

Z dokumentace projektu zjistíme alias mapového tématu, které chceme nastavit:

img_mapa_hluk_dok2

a témata "Názvy městských částí" s aliasem "naz_mc" a "Místa referenčních měření" s aliasem "hlu_mereni" vypneme (zapínání a vypínání témat lze libovolně kombinovat):

http://envis4.praha.eu/isapi.dll?GEN=IMG&MAP=hlu_vhmad_den&W=200&H=150&TM=/naz_mc/hlu_mereni

s tímto výsledkem:

img_priklad3

V kombinaci s ostatními parametry tak lze v rámci dostupných mapových témat sestavit jakýkoliv pohled na mapu.

 

Soubor: uri_TM.htm